ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

การจ่ายเงินปันผล
วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
10/03/65     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
12/03/64     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
13/03/63     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
14/03/62 03/05/62 21/05/62 เงินปันผล 0.10
04/09/61 19/09/61 02/10/61 เงินปันผล 0.20
14/03/61 03/05/61 22/05/61 เงินปันผล 1.00
20/03/60     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
11/03/59     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
12/03/58     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
21/03/57     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
14/03/56 30/04/56 23/05/56 เงินปันผล 0.05
14/03/55 04/05/55 25/05/55 เงินปันผล 0.05
02/09/54 16/09/54 29/09/54 เงินปันผล 0.20
14/03/54 09/05/54 26/05/54 เงินปันผล 0.20
25/03/53 04/05/53 26/05/53 เงินปันผล 0.25
31/08/52 11/09/52 28/09/52 เงินปันผล 0.25