ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

All SET Announcements

การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การหยุดผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราว
เพิ่มเติมความเห็นคณะกรรมการเรื่องการประกาศงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และแนะนำผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการที่ออกตามวาระ
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น