ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

All SET Announcements

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
การเปิดเผยเงินกู้ยืมระหว่างกัน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ. เงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ, การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ, และการแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปั 2565