ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

93,854 ล้านบาท

รายได้จากการขาย

76,092 ล้านบาท

EBITDA

11,086 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2Q2565
สินทรัพย์รวม 66,243 61,378 70,055 93,854
หนี้สินรวม 44,125 47,019 50,847 60,330
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,118 14,359 19,208 33,524
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2Q2565
รายได้จากการขาย 169,348 126,672 172,878 76,092
กำไร/(ขาดทุน)ขั้นต้น 2,004 (4,736) 10,618 11,667
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (2,060) (7,245) 8,783 11,086
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับงวด (3,065) (7,910) 4,444 8,299
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)*(1) (0.89) (2.29) 1.28 2.40
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับปรุง (บาท)*(2) (0.89) (2.29) 1.28 2.40
อัตราส่วนทางการเงิน*(3) 2562 2563 2564 2Q2565
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.8)% (6.2)% 6.1% 15.3%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (x) (6.4) (20.1) 28.3 146.2
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 1.2 2.0 1.5 0.6
ผลการดำเนินงาน 2562 2563 2564 2Q2565
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 114 115 123 132
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) 281 200 53 0
ค่าการกลั่น – GRM (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)*(4) 2.1 (3.6) 7.5 26.9
ค่าการกลั่นพื้นฐาน (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) 1.4 3.1 4.9 19.4
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) 702 731 739 758
  1. คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา
  2. คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
  3. อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้จากการขาย
    อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
    อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
  4. ค่าการกลั่นรวมกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ