ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

65,659ล้านบาท

รายได้จากการขาย

39,258ล้านบาท

EBITDA

4,159ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2562 2563 1Q2564
สินทรัพย์รวม 66,243 61,378 65,659
หนี้สินรวม 44,125 47,019 48,394
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,118 14,359 17,265
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2562 2563 1Q2564
รายได้จากการขาย 169,348 126,672 39,258
กำไร/(ขาดทุน)ขั้นต้น 2,004 (4,736) 4,718
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (2,060) (7,245) 4,159
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับงวด (3,065) (7,910) 2,788
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)*(1) (0.89) (2.29) 0.81
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับปรุง (บาท)*(2) (0.89) (2.29) 0.81
อัตราส่วนทางการเงิน*(3) 2562 2563 1Q2564
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.8)% (6.2)% 7.1%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (x) (6.4) (20.1) 50.6
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 1.2 2.0 1.5
ผลการดำเนินงาน 2562 2563 1Q2564
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 114 115 130
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) 281 200 40
ค่าการกลั่น – GRM (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)*(4) 2.1 (3.6) 11.8
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) 638 702 702
  1. คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา
  2. คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
  3. อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้จากการขาย
    อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
    อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
  4. ค่าการกลั่นรวมกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ