ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 19 มีนาคม 2564
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมฯ ดาวน์โหลด PDF