ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 17 มีนาคม 2565
วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมฯ ดาวน์โหลด PDF