ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 2,283,750,000 65.99
2.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 165,480,100 4.78
3.  กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 165,480,100 4.78
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,802,519 2.51
5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 53,150,977 1.54
6.  กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 29,826,300 0.86
7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,500,000 0.65
8.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,886,038 0.55
9.  นาย ชาญ โสภณพนิช 14,680,000 0.42
10.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,466,600 0.39