ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 2,283,750,000 65.99%
2 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 167,918,350 4.85%
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 167,918,350 4.85%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,124,817 2.86%
5 นาย สมบัติ พานิชชีวะ 51,000,000 1.47%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,570,998 0.54%
7 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 16,000,000 0.46%
8 นาย ชาญ โสภณพนิช 14,680,000 0.42%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 14,319,366 0.41%
10 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 13,530,100 0.39%