การกำกับดูแลกิจการ

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ

ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกๆ ปี ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายให้ทำการทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ อาทิเช่น บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่กำหนดทุกปี

นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด PDF
นโยบายต่อต้านการผูกขาด ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน ดาวน์โหลด PDF
นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด PDF

บริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายการต่อต้านการคอร์รัปชันมาจากบริษัทเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซี่งครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกา the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) และกฏหมายการต่อต้านการรับสินบนของประเทศอังกฤษ the United Kingdom Bribery Act และมาตรฐานโลกในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายละเอียดโปรแกรมการปฏิบัติตามกฏหมายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ กระทำการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ โดยมีเจตนาที่จะให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ท้ายสุดนี้ บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถถามคำถาม แจ้งความจำนง ร้องเรียนเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยทันที เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ใขอย่างเหมาะสมนอกจากนี้แล้ว ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่พนักงานสามารถถามคําถาม แจ้งเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะได้ขึ้นกับว่าจะเป็นเรื่องอะไรพนักงานอาจจะติดต่อฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัย หรือฝ่ายการเงิน ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฏหมายหรือนโยบายของบริษัทฯโดยกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือการตรวจสอบต่างๆ ควรจะรายงานตรงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยูภายใต้สายงานการดูแลของผู้ตรวจสอบทั่วไปของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถจะรายงานเรื่องไปยังกรรมการที่มิได้เป็นพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการรายงานเรื่องหรือร้องเรียนโดยการไม่เปิดเผยตนก็สามารถทําได้ทางช่องทางที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีทั้งนี้ จะไม่มีการกระทําหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ถามปัญหา แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี้ เว้นแต่ว่าพนักงานผู้นั้นจงใจกระทําโดยไม่มีมูลความจริง