การกำกับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบาย กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ" หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)